درباره من

پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و سرعت اینترنت، مردم را برای شروع یک وب سایت آسان تر کرده است.

پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و سرعت اینترنت، مردم را برای شروع یک وب سایت آسان تر کرده است.

پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و سرعت اینترنت، مردم را برای شروع یک وب سایت آسان تر کرده است.پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و سرعت اینترنت، مردم را برای شروع یک وب سایت آسان تر کرده است.پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و سرعت اینترنت، مردم را برای شروع یک وب سایت آسان تر کرده است.

فتوشاپ90%
ایلوستریتور80%
کرل90%
اسکاچ70%