نمونه ماژول ساید بار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

صفحات

افزونه ها

امکانات

آموزش ها

نمونه ماژول ساید بار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

نمونه ماژول دراپ دان

شما می‌توانید چشم‌انداز مالی کسب‌ و کار خود را ترسیم کنید و سرمایه لازم برای راه‌اندازی آن را محاسبه کنید. همچنین اگر سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب‌ و کار جدید را نداشته باشید، می‌توانید ایده‌های ارزشمند خودتان را بر روی کاغذ نوشته و آن را در قالب یک برنامه کسب و کارمنسجم به سرمایه‌گذاران ارائه دهید
Open Panel

جستجو در سایت

The S5 Drop Down Panel is a slide down panel that can be demo'd at the top of this page. The panel itself contains six module positions. You may publish any module that you wish into these positions. It comes packed with features so be sure to check out the list and screenshot below.

Note - If the responsive layout is enabled the drop down will disable when the screen size reaches 750px so that it does not interfere with the mobile menu bar


  • Customize almost everything! Shadows, borders, gradient, opacity
  • Contains 6 module positions drop_down_1, drop_down_2, drop_down_3, drop_down_4, drop_down_5 and drop_down_6
  • Auto adjust to the height of your content
  • Set your own open and close text
  • Auto collapse if no modules are published to it
  • And many more features!


Screenshot of Drop Down admin in template configuration area:
  • fr-FR
  • English (UK)

طرح کسب و کار

1257 مویر رود/ خیابان 19872 / آمریکا 1.800.555.1212