ماژول نمونه

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

ماژول نمونه ساید بار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

جستجو در سایت ما

ثبت نام کاربران
The full page scroll option takes each row of Vertex and sets it to the height of your screen. With the arrow buttons of your keyboard or the vertical scrolling of your mouse the screen will jump to the next section. Each row that has modules published to it will show as the full height of your screen. To demo this check out the homepage of this demo. You can enable on the homepage only or have it show on all pages. We recommend that it shows only on the homepage.

You can place the below code on any DIV directly as a child to <div id="s5_body_padding"> and it will make it show up full screen.

class="s5_slidesection"


The below screenshot shows the admin area under the "layout" area of Vertex. You simply start adding names for the row names and then it will be enabled. Be sure to separate them by commas. You can enable the full page scroll to just show on the homepage only.

Fullscreen scroll navigation that shows on the right hand side of yoursite:

برای ورود به شغل گرافیست علاقه مندان باید در کنار ویژگی های شخصی، دانش و تخصص لازم را کسب کنند. برخی از گرافیست ها به صورت تجربی وارد این کار شده اند. یعنی با دیدن دوره های آموزشی مرتبط در آموزشگاه های آزاد، طراحی گرافیکی را شروع کرده اند که برخی از آنها نیز به دلیل علاقه و پشتکار زیاد خود موفق هستند.
امروز با من تماس بگیرید

ورود کاربران

ثبت نام کاربران