ماژول نمونه

به من تكيه كن!من تمام هستي ام را دامني مي كنم تا تو سرت را در آن بنهی تمام روحم را آغوشي مي سازم تا تو در آن از هراس بياسايي تمام نيرويي را كه در دوست داشتن دارم

ماژول نمونه

به من تكيه كن!من تمام هستي ام را دامني مي كنم تا تو سرت را در آن بنهی تمام روحم را آغوشي مي سازم تا تو در آن از هراس بياسايي تمام نيرويي را كه در دوست داشتن دارم

ماژول دراپ دان منو

این یک نمونه ماژول است که شما میتوانید مطالب خود را در آن منتشر کنید تا در موقعیت تعیین شده نمایش داده شود مطالب خود را در ماژول نوشته و سیو نمایید .
Open Panel
ثبت نام کاربران
  • fr-FR
  • English (UK)
The S5 Drop Down Panel is a slide down panel that can be demo'd at the top of this page. The panel itself contains six module positions. You may publish any module that you wish into these positions. It comes packed with features so be sure to check out the list and screenshot below.

Note - If the responsive layout is enabled the drop down will disable when the screen size reaches 750px so that it does not interfere with the mobile menu bar


  • Customize almost everything! Shadows, borders, gradient, opacity
  • Contains 6 module positions drop_down_1, drop_down_2, drop_down_3, drop_down_4, drop_down_5 and drop_down_6
  • Auto adjust to the height of your content
  • Set your own open and close text
  • Auto collapse if no modules are published to it
  • And many more features!


Screenshot of Drop Down admin in template configuration area:
ارسال پیام دعوت شدگان

یادبود مهمانان