انواع محتلف موقعیت در قالب

Box 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Box 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Box 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Box 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Box Grey

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Box Pink

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Box Red

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Box Purple

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Box Orange

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Box Blue

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

No Variation

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title Underline

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title Grey

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title Pink

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title Red

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title Purple

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title Orange

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title Blue

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title Rounded

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title Inline

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title Bordered

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Title Promo

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Read More

Additional Effects & Classes

A collection of additional variations for structural and subtle stylistic adjustments.
Effects and classes should be applied to the block within the Layout Manager, rather than in the module parameters, to ensure the desired effect is achieved.
Add low opacity to a block
Center the block content
Apply background to the whole block
Remove outer margin/padding
Align block content to the left
Align block content to the right
Remove outer margin
Remove outer padding
Add squared corners to a block
Add rounded corners to a block
Add a shadow effect to a block
Add a different shadow to a block