ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
مجموعه وبلاگ
800-555-1212    شنبه - جمعه: 8صبح - 9شب
رخی از قسمتهای یک شهر دیده شده که گاهی برخی از ساختمانها و بناها از بافت فرسوده برخوردارند این بناها میتوانند از نظر ایمنی برای ساکنان و اهالیه آن منطقه ایجاد خطر نمایند.این بناها به دلیل فرسودگی در بافت مصالح و اتصالت ممکن است مستعد تخریب باشند در این شرایط مالکان می توانند برای نوسازی یا همان بازسازی بنای مورد نظر اقدام نمایند.

رخی از قسمتهای یک شهر دیده شده که گاهی برخی از ساختمانها و بناها از بافت فرسوده برخوردارند این بناها میتوانند از نظر ایمنی برای ساکنان و اهالیه آن منطقه ایجاد خطر نمایند.این بناها به دلیل فرسودگی در بافت مصالح و اتصالت ممکن است مستعد تخریب باشند در این شرایط مالکان می توانند برای نوسازی یا همان بازسازی بنای مورد نظر اقدام نمایند.

رخی از قسمتهای یک شهر دیده شده که گاهی برخی از ساختمانها و بناها از بافت فرسوده برخوردارند این بناها میتوانند از نظر ایمنی برای ساکنان و اهالیه آن منطقه ایجاد خطر نمایند.این بناها به دلیل فرسودگی در بافت مصالح و اتصالت ممکن است مستعد تخریب باشند در این شرایط مالکان می توانند برای نوسازی یا همان بازسازی بنای مورد نظر اقدام نمایند.

ورود کاربران

ثبت نام کاربران